İMAN İLE BAĞDAŞMAYAN ŞEYLER

Eylül 4, 2006

SORULU CEVAPLI İSLAM AKÂİDİ 

Hafız b. Ahmed el-Hakemî (rahimehullah)

S. İmanın zıttı nedir?

C. İmanın zıttı küfürdür. Nasıl ki iman bir takım dalları olan bir kök ise, küfür de birtakım dalları bulunan bir köktür. Bundan önceki açıklamalarımızdan imanın itaat ile emre uymayı gerektiren boyun eğmeyi beraberinde getiren bir tasdik olduğu anlaşılmış bulunmaktadır.Küfrün esası da, büyüklenmeyi ve isyanı gerektiren inat ve başkaldırmadır. Buna göre bütün itaatler imanın dallarıdır. Bundan dolayı Kur’ân ve sünnetin nasslarında bu itaatlerin birçoğuna -az önce açıkladığımız gibi- iman adı verilmiştir. Bütün masiyetler de aynı şekilde küfrün dallarıdır. Nasslarda onların bir çoğuna -ileride geleceği üzere- küfür adı verilmiştir.Bu husus bilindiği takdirde küfrün iki türlü olduğu da açığa çıkmış olur. Birisi büsbütün imandan çıkartan büyük küfür olup, bu kalbin sözüne ve ameline yahutta onlardan birisine aykırı düşen itikadi küfürdür.Diğeri ise imanın kemali ile bağdaşmayan fakat bununla birlikte mutlak imana da aykırı düşmeyen küçük küfür olup, kalbin sözüne de, ameline de aykırı olmayan ve bunu da gerektirmeyen amelî küfürdür.
S. İtikadi küfrün büsbütün imana nasıl aykırı düştüğünü bize açıklayabilir, bu küfrün imanı nasıl ortadan kaldırdığına dair yaptığın özeti açabilir misiniz?

C. İmanın söz ve amel olduğunu daha önceden açıkladık. İman, kalbin ve dilin sözü ile kalbin, dilin ve azaların amelidir. Kalbin sözü tasdik, dilin sözü İslam sözünü ifade etmek, kalbin ameli niyet ve ihlas, azaların ameli ise bütün itaatleri yerine getirmektir.Bu dört hususun tamamı yani kalbin sözü ve ameli ile dilin sözü ve azaların ameli ortadan kalktığı takdirde iman da tamamıyla ortadan kalkar.Kalbin tasdiki ortadan kalkacak olursa, geri kalanların da faydası olmaz. Çünkü kalbin tasdik etmesi inanılması gereken hususlara inanmak ve bunların faydalı olması için bir şarttır.Şöyle ki: Bir kimsenin Allah’ın isim ve sıfatlarını yahutta Allah’ın rasûlleriyle gönderip, kitablarında indirdiği herhangi bir hususu yalanlaması buna örnektir.Doğruluğuna itikat ile birlikte kalbin ameli ortadan kalktığı takdirde, ehl-i sünnetin icma ile kabul ettiği görüş, bunun ortadan kalkmasıyla beraber imanın da ortadan kalkacağı ve artık kalbin amelinin yokluğu ile birlikte tasdik etmenin fayda vermeyeceği şeklindedir. Kalbin ameli ise sevmesi ve itaat etmesidir. İblis, Firavun, Firavun’un kavmi, yahudiler, Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’in doğru söylediğine hatta gizli ve açık bunu ifade ederek; “o yalancı değildir, fakat biz ona uymaz ve ona iman etmeyiz” diyen ve tasdiklerinden yararlanamayan müşriklerin durumu böyledir.
Yazının devamını oku »


İMAN

Eylül 4, 2006

SORULU CEVAPLI İSLAM AKÂİDİ 

Hafız b. Ahmed el-Hakemî (rahimehullah)

S. İman nedir?

C. İman söz ve ameldir. Hem kalbin, hem dilin sözü, kalbin, dilin ve azaların da amelidir. İtaat ile artar, günahlar dolayısıyla eksilir. İman hususunda mü’minler arasında fazilet farkı vardır.
S. İmanın hem söz, hem amel oluşuna delil nedir?

C. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Fakat Allah size imanı sevdirdi, onu kalblerinizde süsledi.” (el-Hucurat, 49/7) “O halde Allah’a ve Rasûlüne iman edin.” (el-Araf, 7/158) Bu da dine ancak kendileri ile kulun girebildiği iki şehâdetin anlamıdır. Böyle bir şehâdet itikad itibariyle kalbin ameli, onu söylemek itibariyle dilin amelidir. Bunlar birbirleriyle uyum arzetmedikçe faydası olmaz. Yüce Allah da: “Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir.” (el-Bakara, 2/143) diye buyurmaktadır ki, maksat kıblenin değiştirilmesinden önce Beytu’l-Makdis’e doğru kılanın namazlardır. Burada yüce Allah namazın tamamına “iman” adını vermektedir. Namaz da hem kalbin, hem dilin, hem de azaların amellerini birarada ihtiva eder. Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem cihadı, kadir gecesinde namaz kılmayı[1][23], ramazan orucunu tutup, ramazan gecelerinde namaz kılmayı, ganimetin beşte birini ödemeyi[2][24] ve diğer başka amelleri imandan saymıştır. Nebi Sallallahu aleyhi vesellem’e: “Amellerin hangisi daha faziletlidir”, diye sorulmuş. “Allah’a ve Rasûlüne imandır.” diye buyurmuştur.[3][25]
S. İmanın artıp eksildiğinin delili nedir?

C. Yüce Allah’ın şu buyruklarıdır: “İmanları ile birlikte imanları artsın diye” (el-Feth, 48/4); “Biz de hidayetlerini arttırmıştık.” (el-Kehf, 18/13); “Allah hidayete erenlerin hidayetini arttırır.” (Meryem, 19/76); “Hidayeti bulanların ise hidayetlerini arttırmıştır.” (Muhammed, 47/17); “İman edenlerin de imanı artsın.” (el-Müddessir, 74/31);”İman etmiş olanlara gelince, daima onların imanını arttırmıştır.” (et-Tevbe, 9/124);”Bu onların (mü’minlerin) imanlarını arttırdı.” (Al-i İmran, 3/173);”Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı.” (el-Ahzab, 33/22) ve daha başka âyetler (buna delildir).Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem de şöyle buyurmuştur: “Eğer sizler her halinizle benim yanımda bulunduğunuz hal üzere olursanız, hiç şüphesiz melekler sizlerle tokalaşırdı.”[4][26]

Yazının devamını oku »