İman Üzerine Hadisler 2

Ubade b. Samit’in (r.a.) rivayet ettiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Her kim eşsiz, ortaksız bir tek Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in onun kulu ve Resulü olduğuna, İsa’nın Allah’ın kulu, Meryem’in oğlu ve ona ilka ettiği kelimesi ve kendisinden (kendi tarafından yaratılmış) bir ruh olduğuna, Cennetin bir hakikat, ateşin bir hakikat olduğuna şahadet ederse, Allah o kimseyi Cennetin sekiz kapısının hangisinden dilerse oradan Cennete girdirecektir.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 41

Muaz b. Cebel (r.a.) şöyle buyurmuştur:
Ben Hz. Peygamber’in (a.s.) bineğinin arkasına binmiştim. Onunla aramda sadece semerin arka kaşı vardı. Bana: “Ey Muaz b. Cebel!” diye seslendi. Ben, “Buyur ey Allah’ın Resulü, sana icabet eder, emrine koşarım dedim. Sonra bir süre yürüdü. Yine: “Ey Muaz b. Cebel!” diye seslendi. “Buyur ey Allah’ın Resulü, sana icabet eder, emrine koşarım” dedim. Sonra bir süre daha gitti ve: “Ey Muaz b. Cebel!” diye seslendi. Ben: “Ey Allah’ın Resulü sana icabet eder, emrine koşarım” diye cevap verdim. “Allah’ın, kulları üzerindeki hakkı nedir, biliyor musunuz?” diye sordu. “Allah ve Resulü en iyi bilendir,” dedim. “Muhakkak ki Allah’ın, kulları üzerindeki hakkı, kendisine hiç bir şeyi ortak koşmaksızın ona kulluk etmeleridir” buyurdu. Sonra bir zaman daha yürüdü, sonra yine: “Ey Muaz b. Cebel!” diye seslendi. Ben yine: “Ey Allah’ın Resulü sana icabet eder, emrine koşarım” dedim. “Bunu yaptıkları zaman kulların Allah üzerindeki hakları nedir, bilir misin?” buyurdu. Ben yine: “Allah ve Resulü en iyi bilendir” dedim. “Onlara azap etmemesidir” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 43


Enes b. Malik’in (r.a.) naklettiğine göre:
Muaz b. Cebel binek üzerinde Hz. Peygamber’in arkasında iken Peygamber (a.s.) ona: “Ey Muaz!” diye nida etti. Muaz: “Buyur ey Allah’ın Resulü! Hazırım,” dedi. Peygamber yine: “Ey Muaz!” buyurdu. Muaz: “Buyur! Ey Allah’ın Resulü hazırım,” dedi. Hz. Peygamber tekrar: “Ey Muaz!” buyurdu. Muaz: “Buyur! Ey Allah’ın Resulü, hazırım,” dedi. Allah Resulü: “Allah’tan başka İlah olmadığına ve Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet eden her kula Allah kesin olarak ateşi haram kılmıştır” buyurdu. Muaz: “Ey Allah’ın Resulü bunu insanlara haber vereyim mi ki sevinsinler?” dedi. Allah Resulü: “O takdirde (bu güvenceye) güvenerek tembellik ederler (de amel yapmazlar) ” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 47

Itban b. Malik’in (r.a.) rivayetinde Mahmud b. Rabi şöyle anlattı:
Medine’ye geldim ve (orada) Itban ile karşılaştım ve ona: “Senden bana bir hadis ulaştı” dedim. (Bunun üzerine) Bana şunları anlattı: “Gözümden bana bir arıza isabet etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü’ne (a.s.) yanıma gelmesini, evimde namaz kılmasını arzu ettiğimi, (şayet gelirse namaz kıldığı yeri) namaz yeri edinmek istediğimi bildiren bir haberci yolladım. Bunu takiben Peygamber (a.s.), ashabından Allah’ın dilediği kimselerle beraber geldi, içeri girdi. O, evimde namaz kılarken, ashabı da kendi aralarında konuşuyorlardı. Bu konuşulanların büyük bir kısmı Malik b. Duhşum ile alâkalı idi. Peygamber’in ona beddua etmesini, onun helak olmasını istediklerini, onun başına bir kötülüğün gelmesini arzuladıklarını söylediler.” Sonra Allah Resulü namazını bitirdi ve: “Allah’tan başka İlah olmadığına ve benim Allah’ın elçisi olduğuma şahadet ediyor değil mi?” buyurdu. “O, bunu kalbinde olmadığı halde söyler” dediler. “Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Allah’ın elçisi olduğuma şahadet etmeyen kişi ateşe girer, yahut onu tadar” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 48

Ebu Hureyre (r.a.)
Hz. Peygamber’in (a.s.): “İman, yetmiş küsur şubedir ve utanma imandan bir şubedir” buyurduğunu rivayet etmiştir.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 50

İbn Ömer’in (r.a.) rivayet ettiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.), kardeşine utanma nasihati vermekte olan bir adamı duyunca “utanmak imandandır” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 52

İmran b. Husayn’ın (r.a.) naklettiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.), “Utanmak hayırdan başka bir şey getirmez” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 53

Abdullah b. Amr’ın (r.a.) naklettiğine göre:
Bir zat Hz. Peygamber’e (a.s.): “İslâm’da hangi işler daha hayırlıdır?” diye sordu. (Hz. Peygamber cevaben), “Yemek yedirirsin ve tanıdığın, tanımadığın herkese selam verirsin” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 56

Abdullah b. Amr b. As’ın (r.a.) anlattığına göre:
Bir kimse Hz. Peygamber’e (a.s.): “Hangi müslüman daha hayırlıdır?” diye sordu. (Hz. Peygamber) “Dilinden ve elinden müslümanların emniyette olduğu kimsedir” cevabını verdi.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 57

Ebu Musa (r.a.)
Ey Allah’ın Resulü! İslâm’ın hangisi en faziletlidir? diye sormuş, (Hz. Peygamber de) “Müslümanların dilinden ve elinden emniyette olduğu kimsedir” cevabını vermiştir.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 59

Enes’in (r.a.) anlattığına göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu: “Şu üç özellik kimde bulunursa o kimse imanın gerçek tadını alır: Allah ve Resulü kendisine başkalarından daha sevimli olması, sevdiklerini yalnız Allah için sevmek, Allah’ın kendisini dinsizlikten kurtardıktan sonra ateşe atılmaktan nasıl hoşlanmıyorsa o derecede küfre dönmekten uzak durması.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 60

Enes’in (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Hiçbir kul, (Abdul Varis’in hadisinde: Kişi) ben kendisine aile efradından, malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 62

Enes b. Malik’in (r.a.) naklettiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Hiç biriniz kendisi için arzu ettiğini, (mümin) kardeşi yahut komşusu için de istemedikçe (gerçek manada) inanmış olmaz.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 64

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Allah’a ve son güne (Ahiret gününe) iman eden, ya hayır söylesin, yahut sussun. Allah’a ve son güne iman eden komşusuna ikram etsin. Allah’a ve son güne iman eden konuğuna ikram eylesin.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 67

Ebu Şurayh Huzai (r.a.)
Hz. Peygamber’in (a.s.) şöyle buyurduğunu haber vermiştir: “Allah’a ve son güne iman eden, komşusuna iyilik etsin. Allah’a ve son güne iman eden konuğuna ikram etsin. Allah’a ve son güne iman eden iyi söz söylesin, yahut sussun.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 69

Ebu Saîd (r.a.) şöyle anlatır:
Bayram günü namazdan önce hutbe okumaya başlayanların ilki Mervan’dır. (O bunu ilk defa yaptığında) Hemen biri ayağa kalktı ve: “Namaz hutbeden öncedir” dedi. Mervan “Burada namazın öne geçirilmesi terkedilmiştir” dedi. Bunun üzerine Ebu Saîd (r.a.) “Bu (uygulamaya karşı çıkan) şahsa gelince, işte o, Allah Resulü’nden (a.s.) işittiğim şu hadisi yerine getirmiştir.” Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştu: “Sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle, ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle. Ve işte bu, imanın en düşük mertebesidir.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 70

Ebu Mesûd (r.a.) ve Ukbe b. Amr’ın (r.a.) naklettiklerine göre:
Hz. Peygamber (a.s.) eliyle Yemen tarafına doğru işaret ederek şöyle buyurdu: “Bana bakın, hiç şüphesiz iman, şu taraftadır. Taş gibi sertlik ve yüreklerin katılığı da, develerin kuyrukları dibinde onlara haykıranlar da, şeytanın iki boynuzunun doğacağı yönde bulunan Rabîa ve Mudar kabilelerindedir.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 72

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: “Yemen halkı gelmiştir. Onlar ince gönüllüdürler. İman, Yemenlidir, dinde ince anlayışlılık Yemenlidir. Hikmet de Yemen’e mensubdur.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 73

Cerir b. Abdullah (r.a.)
“Ben, Allah Resulü (a.s.) ile namaz kılmak, zekât vermek ve her Müslümana nasihat etmek (hayır ve iyilik öğretmek) üzere sözleştim” demiştir.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 83

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Zinakar kişi zina ettiği zaman (kâmil bir) mümin olduğu halde zina edemez. İçki içen de içtiği zamanda (kâmil bir) mümin olarak içemez. Hırsız da çaldığı zaman (kâmil bir) mümim olduğu halde çalamaz.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 86

Abdullah b. Amr’ın (r.a.) anlattığına göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Dört şey her kimde bulunursa katıksız münafık olur. Her kimde bunların bir parçası bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy kalmış olur: Konuştuğu zaman yalan söyler, taahhüdde bulununca taahhüdünde durmaz, vaat ettiği zaman vadini yerine getirmez, düşmanlık beslediği zaman da haktan ayrılır.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 88

Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Münafığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söyler, vaat ettiği vakit vaadinde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanetlik eder.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 89

Abdullah b. Ömer’in (r.a.) anlattığına göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu: “Kişi (din) kardeşine kâfir dediği zaman muhakkak ikisinden biri o küfür kelimesini üzerine alarak dönmüştür (Küfür kelimesi ikisinden birisi üzerinde kalır).”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 91

Ebu Zerr (r.a.)
Allah Resulü’nü (a.s.) şöyle derken işittiğini nakletmiştir: “Herhangi bir kimse bile bile babasından başkasına ait olduğunu ileri sürerse muhakkak nankörlük etmiş olur. Kendisine ait olmayan bir şeyi iddia eden, bizden değildir ve o kişi ateşte oturacağı yere hazırlanmalıdır. Her kim öyle olmadığı halde bir kimseyi kâfirlikle itham eder yahut ona Allah’ın düşmanı derse, dediği söz kendisine döner.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 93
imam buhari ve imam muslim rahmetullahi aleyhim’in ortak rivayetleri

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: