ASHÂB VE EHL-İ BEYT

S. Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’in ashabı ve ehl-i beyti hakkında riayet olunması gereken hususlar nelerdir?
C. Bizim onlara karşı görevimiz: Kalblerimizin ve dillerimizin onları kötülükle anmaktan uzak durması, onların faziletlerini yaymak, onların kötü halleri varsa ve aralarındaki anlaşmazlıklardan uzak durmak, Tevrat, İncil ve Kur’ân-ı Kerim’de yüce Allah’ın, ana hadis kitablarında ve diğerlerinde, meşhur hadis kitablarında sahih hadislerin, faziletlerinden sözettiği gibi sözetmektir.
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Muhammed, Allah’ın Rasûlüdür. Onunla birlikte olanlar kâfirlere karşı sert ve katı, kendi aralarında merhametlidirler. Sen onları rükû’ ediciler ve secde ediciler, Allah’tan bir lütuf ve rıza isteyenler olarak görürsün. Secde izinden ötürü nişanları yüzlerindedir. Onların Tevrat’taki vasıfları budur. İncil’deki vasıflarına gelince, o önce filizini yarıp çıkarmış, sonra onu gittikçe kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşıp gövdesi üzerine doğrulmuş, ekincilerin hoşuna giden bir ekin gibidir. Bununla kâfirleri öfkelendirmek için (bu örneği verdi). Allah iman edip, salih amel işleyenlere bir mağfiret ve büyük bir mükafat vadetmiştir.” (el-Feth, 48/29)
“İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenlerle, barındırıp yardım edenler işte gerçek mü’min olanlar bunlardır. Onlar için mağfiret ve bitmez tükenmez bir rızık vardır.” (el-Enfal, 8/74)
“Muhacir ve ensarın ileriye geçen ilk (önder)leri ile onlara güzellikle uyanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Bunlar için orada ebediyyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu en büyük başarıdır.” (et-Tevbe, 9/100)
“Andolsun ki Allah peygamberini de, içlerinden bir grubun gönülleri az kalsın eğrilmek üzere iken dar zamanda ona tabi olan muhacirlerle ensarı da tevbeye muvaffak etti. Sonra onların bu tevbelerini kabul buyurdu…” (et-Tevbe, 9/117)
“Yurtlarından ve mallarından çıkartılıp, uzaklaştırılmış olan ve Allah’ın lütuf ve rızasını isteyen, Allah’a ve peygamberine yardım eden, fakir muhacirler içindir (o fey). İşte onlar sadıkların ta kendileridir. Onlardan evvel Medine’yi yurt edinip imana sahib olanlar ise kendilerine hicret edenleri severler ve bunlara verilen şeylerden dolayı kalblerinde bir çekememezlik duymazlar. Kendileri fakirlik içinde bulunsalar dahi (muhacirleri) öz nefislerine tercih ederler…” (el-Haşr, 59/8-9) ve buna benzer daha başka pek çok âyet-i kerime vardır.
Biz biliyor ve inanıyoruz ki; yüce Allah Bedir ehline muttali olmuş ve onlara şöyle demiştir: “İstediğinizi yapınız, ben size mağfiret buyurdum.” Bedire katılanlar üçyüzon küsür kişi idiler.
Yine şunu bilir ve inanırız ki; ağacın altında Peygamber efendimize bey’at edenlerden hiçbir kimse cehenneme girmeyecektir. Aksine yüce Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Bunlar da bindörtyüz kişi idiler, binbeşyüz kişi oldukları da söylenmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Andolsun ki ağacın altında sana bey’at ederlerken Allah mü’minlerden razı olmuştur. Kalblerinde olanı bilip de üzerlerine huzur ve sükûn indirmiştir…” (el-Feth, 48/18)


Onların, bütün ümmetlerin en faziletlisi olan bu ümmetin en faziletli nesilleri olduklarına da şahitlik ederiz. Onlardan sonra gelenler arasından bir kimse Uhud dağı kadar altını Allah yolunda harcayacak olsa dahi onların harcadıkları bir mud yahut onun yarısına dahi denk düşmez.
Bununla birlikte biz onların masum (günah işlememiş) olduklarına da inanmıyoruz. Aksine onların hata yapmış olmaları mümkündür. Fakat onlar ictihad eden kimselerdi. Onlardan isabetli olan iki ecir alır, hatalı olan kimse ise ictihadı dolayısıyla bir ecir alır, hatası da mağfiret olunur. Esasen onların sahib oldukları faziletler, salih ameller ve birçok husustaki öncelikleri eğer onlardan sadır olmuşsa kötülüklerini giderebilir. Denize küçük bir pislik düşecek olursa, onu değiştirir mi? Allah onlardan razı olsun, onları hoşnut etsin.
Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem’in hanımları ve yüce Allah’ın kendilerinden günah kirini giderip, onları alabildiğine temizlediği kimseler hakkında da aynı şeyleri söyleriz. Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’in ashabı ve ehl-i beyti hakkında dilinden ya da kalbinden kötü şeyler sadır olan herkesten uzağız. Onları sevdiğimize, onları veli edindiğimize, gücümüz yettiğince onları savunduğumuza Allah’ı şahit tutarız. Bununla biz Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’in bize “ashabıma sövmeyiniz” ve “ashabım hakkında Allah’tan korkun, Allah’tan” şeklindeki vasiyetleri ile: “Ben sizin aranızda iki ağır (emanet)i bırakıyorum. Bunların ilki Allah’ın kitabıdır. Allah’ın kitabının emirlerini alınız ve ona sımsıkı sarılınız.” Sonra da şöyle buyurmuştur: “Diğeri de ehl-i beytimdir. Ehl-i beytim hakkında sizlere Allah’ı hatırlatırım.” hadisinde dile getirdiği vasiyettir. Bu hadis Buhari, Müslim ve başkalarında yer almaktadır.

S. Genel olarak ashabın en faziletlileri kimlerdir?
C. En faziletlileri muhacirlerden en önde gelenler (es-sâbikûn, el-evvelûn)dir. Daha sonra ensar, sonra Bedir’e katılanlar, sonra Uhud’a katılanlar, sonra Rıdvan bey’atine katılanlar, daha sonra onlardan sonra gelenler, sonra da: “Aranızdan fetihten önce infak edip savaşanlar, işte onların dereceleri fetih sonrasında infak edip savaşanlardan daha büyüktür. Bununla birlikte Allah hepsine de cenneti vaadetmiştir.” (el-Hadid, 57/10) diye kendilerinden sözedilenler gelir.

S. Tafsîlî olarak ashabın en faziletlileri kimlerdir?
C. Abdullah b. Ömer Radıyallahu anh dedi ki: Biz Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem zamanında Ebu Bekir’e kimseyi denk görmezdik. Ondan sonra Ömer, sonra da Osman gelirdi. Daha sonra peygamberin ashabını aralarında fazilet farkı gözetmeksizin öylece bırakırdık.”
Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem, Ebu Bekir Radıyallahu anh’a mağarada şöyle demişti:
“Üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkındaki kanaatin nedir?”
Yine Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:
“Eğer ben ümmetimden bir halil (candan dost) edinecek olsaydım, şüphesiz Ebu Bekir’i halil edinecektim. Fakat o benim kardeşim ve arkadaşımdır.”
“Allah beni size peygamber olarak gönderdi, sizler: Yalan söyledin, dediniz. Ebu Bekir: Doğru söyledin dedi. Canıyla, malıyla beni hep gözetti. Siz bana arkadaşımı bırakmayacak mısınız?” diye iki defa tekrarladı.
Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:
“Ey Hattab’ın oğlu (Ömer)! Nefsim elinde olana yemin ederim ki, şeytan seninle bir yolda karşılaştı mı mutlaka bir başka yola geçer.”
“Sizden öncekiler arasında kendilerine ilham verilenler vardı. Eğer benim ümmetim arasında böyle birisi olacak olursa, şüphesiz ki o Ömer’dir.”
Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem kurdun ve ineğin konuşması ile ilgili hadisinde şunları söylemiştir:
“Buna ben iman ettiğim gibi, Ebu Bekir ve Ömer de iman eder.” Halbuki ikisi de orada değillerdi.
Osman, Rıdvan bey’ati sırasında Mekke’ye gittiğinde Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem sağ elini göstererek: “Bu Osman’ın elidir” demiş, sonra bunu öbür elinin üzerine koyarak: “İşte bu (bey’at) de Osman içindir.” diye buyurmuştur.
Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem: “Kim Rûme kuyusunu açarsa, ona cennet vardır.” diye buyurmuş, bunu Osman Radıyallahu anh açmıştır.
“Usre (Tebûk gazvesine giden) ordusunu donatan kimseye cennet vardır” diye buyurmuş ve bu orduyu Osman Radıyallahu anh donatmıştı.
Yine onun hakkında şöyle buyurmuştur:
“Meleklerin bile kendisinden utandığı kimseden ben haya etmeyeyim mi?”
Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem Ali Radıyallahu anh’a: “Sen bendensin, ben de sendenim.” diye buyurmuştur. Onun hakkında Allah’ı ve Rasûlünü sevdiğini, Allah’ın ve Rasûlünün de onu sevdiğini haber vermiş ve şöyle buyurmuştur: “Ben her kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır.”
Yine Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:
“Musa’ya göre Harun’un konumu ne ise, bana göre öyle bir konumda olmak seni hoşnut etmez mi? Şu kadar var ki benden sonra peygamber gelmeyecektir.”
Yine Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “On kişi cennettedir. Peygamber cennettedir, Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir, Osman cennettedir, Ali cennettedir, Talha cennettedir, Zubeyr b. el-Avvam cennettedir, Sa’d b. Malik cennettedir, Abdu’r-Rahman b. Avf cennettedir.” Said b. Zeyd dedi ki: Dilesem onuncusunun da adını veririm.” O bununla kendisini kastetmektedir. Allah hepsinden razı olsun.
Yine Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:
“Ümmetim arasında, ümmetime en merhametli kişi Ebu Bekir’dir. Allah’ın dininde en salabetlisi Ömer’dir. En samimi haya sahibi Osman’dır. Helal ve haramı en iyi bilenleri Muaz b. Cebel’dir. Yüce Allah’ın Kitabını en iyi okuyanları Ubeyy (b. Ka’b)’dır. Feraizi (İslam miras hukukunu) en iyi bilenleri Zeyd b. Sabit’tir. Her ümmetin de bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde b. el-Cerrah’tır.”
Yine Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem Hasan ile Hüseyn Radıyallahu anhuma hakkında şunları söylemiştir: “Şüphesiz o ikisi cennet ehlinin gençleridir ve şüphesiz o ikisi onun (Peygamber efendimizin) reyhanıydı.”
Yine Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:
“Allah’ım ben gerçekten bu ikisini seviyorum, sen de onları sev.”
Hasan Radıyallahu anh efendimiz hakkında da şöyle demiştir:
“Benim bu oğlum seyyiddir. Pek yakında yüce Allah onun ile müslümanlardan iki büyük kesim arasında bir sulh gerçekleştirecektir.”
Gerçekten de durum Peygamber efendimizin haber verdiği gibi oldu.
İkisinin annesi (Fatıma Radıyallahu anha) hakkında da: “Şüphesiz ki o cennet ehli kadınlarının hanımefendisidir” diye buyurmuştur.
Ashab-ı Kiram’ın pek çoğunun genel ve özel faziletlerine dair sayılamayacak kadar çok rivayet sabit olmuştur. Herhangi bir hususta onlardan birisinin faziletinin tesbit edilmesi her bakımdan diğerlerinden daha faziletli olmasını gerektirmez. Bundan dört raşit halife müstesnadır. Bu dört raşit halifenin üçünün böyle olduğu daha önce kaydettiğimiz İbn Ömer hadisi dolayısıyladır. Ali Radıyallahu anh’a gelince müslümanların icmaı ile o, onlardan sonra yeryüzündekilerin hepsinden daha faziletlidir.

hafız bin ahmed el hakemi rahmetullahi aleyh

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: