HALİFELİK

S. Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’den sonra halifeliğin süresi ne kadardır?
C. Ebu Davud ve başkaları Said b. Cumhan’dan, o Sefine’den şöyle dediğini rivayet etmektedir: Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki:
“Nebevi hilafet otuz yıldır, sonra Allah mülkü/yönetimi dilediğine verecektir.”
Bu süre Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali Radıyallahu anh’ın halifelik süresini kapsar. Ebu Bekir iki yıl üç ay, Ömer on yıl altı ay, Osman oniki yıl, Ali dört yıl dokuz ay halifelik yaptı. Bunların toplamı yirmidokuz yıl altı ay eder. Bunu otuza el-Hasen b. Ali Radıyallahu anh’a yapılan bey’at sonucu altı aylık halifeliği tamamlamaktadır.
İslam tarihinde ilk melik ise Muaviye Radıyallahu anh’dır. O bütün meliklerin en hayırlıları ve faziletlileridir. Ondan sonra ise Ömer b. Abdu’l-Aziz Radıyallahu anh gelene kadar ısırıcı bir hükümdarlık (mülkü’l-adud) devri gelmiştir. O bakımdan ehl-i sünnet âlimleri Ömer b. Abdu’l-Aziz’i raşid halifelerin uygulamaları gibi uygulama yaptığından ötürü beşinci halife sayarlar.

S. Bu dört kişinin genel olarak halifeliğine dair delil nedir?
C. Onların halifeliğine dair deliller sayılamayacak kadar çoktur. Bu delillerden birisi Raşid halifeliğin süresinin otuz yıla hasredilmesidir. Bu onların yönetim başında oldukları süredir. Bir kısmı da onların başkalarından faziletli olduklarına dair daha önce kaydedilen rivayetlerdir. Halifelerin kendi aralarındaki faziletleri de halifelik sıralarına göredir.
Yine bu husustaki delillerden birisi de Ebu Davud ve başkalarının Semura b. Cundub’den yaptıkları şu rivayettir: Bir adam şöyle dedi:
“Ey Allah’ın Rasûlü! Ben sanki semadan bir kova gibi bir şeyin sarkıtıldığını gördüm. Ebu Bekir geldi, bu kovayı iki yanından tutup az bir miktar içti, sonra Ömer geldi bu kovayı iki yanından tutup doyasıya içti. Daha sonra Osman geldi, bu kovayı iki yanından tutup doyasıya içti. Sonra Ali geldi, kova biraz çalkalandı ve üzerine kovadan bir miktar su döküldü.”
Bu husustaki delillerden -ki en güçlüleridir- birisi de icmâ’da bulunmaları önemsenen kimselerin bu dört zatın halifeliğini icmâ’ ile kabul etmiş olmalarıdır. Sapık ve bid’atçi olan bir kimse dışında onlardan hiçbirisinin halifeliğine dil uzatan yoktur.

S. Genel olarak ilk üç halifenin halifeliğinin delili nedir?
C. Buna dair deliller pek çoktur. Bir bölümü az önce kaydedilenlerdir. Bunlardan birisi de Ebu Bekr Radıyallahu anh’ın rivayet ettiği hadis-i şeriftir. Buna göre Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem bir gün:
“Sizden kim rüya gördü?” diye sormuş. Bir adam: Ben bir rüya gördüm, dedi. Sanki semadan terazi gibi bir şey indi. Siz ile Ebu Bekir tartıldınız, siz Ebu Bekir’den ağır bastınız, sonra Ömer ile Ebu Bekir tartıldı, Ebu Bekir ağır bastı. Sonra Ömer ile Osman tartıldı, Ömer ağır bastı. Sonra o terazi kaldırıldı.
Yine Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:
“Bu gece salih bir kişiye bir rüya gösterildi. Buna göre Ebu Bekir, Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’e, Ömer Ebu Bekir’e, Osman da Ömer’e bitiştirilip bağlandı.”
Bu iki hadis de Sünen’lerde yer almaktadır.

S. Ebu Bekir ve Ömer Radıyallahu anhuma’nın halifeliğine dair icmalî delil nedir?
C. Bu hususa dair deliller pek çoktur. Bunların bir kısmı Sahih(-i Buhari ve Müslim)’de yer almaktadır. Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki:
“Ben uykudayken kendimi üzerinde bir kova bulunan bir kuyunun başında gördüm. O kuyudan Allah’ın dilediği kadar su çektim. Daha sonra Ebu Kuhafe’nin oğlu (Ebu Bekr) onu aldı. O da bir ya da iki kova çekti. Çekişinde biraz zayıflık vardı. Allah onun zaafını mağfiret buyursun. Sonra bu kova oldukça büyük bir kova halini aldı. Bunu Hattab’ın oğlu aldı. İnsanlar arasında Ömer’in kuyudan su çektiği gibi çeken bir başka dahi birisini görmedim. Öyle ki insanlar onun (kuyunun) uzak çevrelerine kadar ulaştı.”

S. Ebu Bekir’in halifeliğine ve ilk halife oluşuna delil nedir?
C. Bu hususta da sayılamayacak kadar çok delil vardır. Bir bölümü az önce geçenlerdir. Bunların bir bölümü de Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’de yer almaktadır. Buna göre bir kadın Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem’in yanına geldi. Peygamber ona geri dönmesini istedi. Kadın: -Ölümü kastediyormuşcasına- şâyet gelir de seni bulamayacak olursam? diye sordu. Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem: “Beni bulamayacak olursan, Ebu Bekir’in yanına git” diye buyurdu.
Bir diğer delil de Sahih-i Müslim’de yer almaktadır. Aişe Radıyallahu anha dedi ki: Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem vefatı ile neticelenen hastalığında bana dedi ki:
“Bana babanı ve kardeşini çağır da bir yazı yazayım. Çünkü ben herhangi bir kimsenin bir temennide bulunmasından ve bir kimsenin kalkıp, ben (halifeliğe ondan) daha layıkım diyeceğinden korkarım. Oysa Allah da, mü’minler de Ebu Bekir’den başkasına razı olmazlar.”
Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem vefatı ile sonuçlanan hastalığında namaz kıldırmak üzere öne geçirilmesi için de aynı sözleri söylemişti.
Ayrıca Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’in muhacir ve ensar bütün ashabı ile onlardan sonra gelenler, ona bey’at üzerinde icmâ’ etmişlerdir.

S. Halifelikte Ebu Bekir’den sonra Ömer’in öne geçirilmesinin delili nedir?
C. Delilleri pek çoktur. Bir bölümü az önce geçti. Birisi de Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem’in şu buyruğudur: “Ben aranızda ne kadar kalacağımı bilemiyorum. Benden sonra gelecek olan iki kişiye uyunuz.” demiş ve Ebu Bekir ile Ömer Radıyallahu anhuma’ya işaret buyurmuştur.
Bir delil de deniz dalgaları gibi dalga dalga gelecek fitneler ile ilgili hadisteki ifadelerdir. Huzeyfe Radıyallahu anh, Ömer Radıyallahu anh’a dedi ki:
“Seninle bu fitneler arasında kapalı bir kapı bulunmaktadır.” Ömer Radıyallahu anh:
“Bu kapı açılacak mı yoksa kırılacak mı?” diye sormuş, Huzeyfe:
“Hayır kırılacak”, demiştir. Bunun üzerine Ömer:
“O halde bir daha kapanmayacaktır”, diye cevap vermiştir. Bu kapı Ömer idi. Kırılması ise onun öldürülmesiydi. Bundan sonra da ümmet arasından kılıç kalkmadı.
Ayrıca ümmet Ebu Bekir’den sonra halifeliğe onun geçirilmesi üzerinde icma etmiştir.

S. Bu ikisinden sonra halifeliğe Osman’ın getirilmesinin delili nedir?
C. Bu husustaki deliller pek çoktur. Bir bölümü bundan az önce kaydedilenlerdir. Birisini de Ka’b b. Ucre’nin rivayet ettiği şu hadis teşkil etmektedir. Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem, bir fitneden söz etti ve onun pek yakın olduğunu söyledi. Bu sırada başı örtülü bir adam geçti. Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem:
“Bu o gün hidayet üzere olacaktır” diye buyurdu. Ben hemen ileri atıldım ve Osman’ın kollarından yakalayarak, Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’e yöneldim:
“Bu mu?” dedim, o:
“Bu” dedi. Hadisi İbn Mace rivayet ettiği gibi, Tirmizi de Murra b. Ka’b’dan rivayet etmiş olup, bu hasen sahih bir hadistir, demiştir.
Âişe Radıyallahu anha dedi ki: Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki:
“Ey Osman, şâyet Allah bir gün bu işin başına seni getirecek olur da münafıklar Allah’ın sana giydirmiş olduğu o gömleğini çıkarmanı isteyecek olurlarsa sakın onu çıkarma!” Peygamber bu sözü üç defa tekrarladı. Bu hadisi de İbn Mace sahih bir isnad ile rivayet etmiş, Tirmizi hasen olduğunu belirtmiştir. İbn Hibban da bu hadisi Sahih’inde kaydetmiş bulunmaktadır.
Önce şura heyeti (Ömer Radıyallahu anh’ın halifeyi belirlemek üzere görevlendirdiği kişiler) ile daha sonra da diğer ashab-ı kiram ona bey’at etmek hususunda ittifak etmişlerdir. Ona ilk bey’at eden kişi de Abdu’r-Rahman b. Avf’dan sonra Ali Radıyallahu anh’dır. Daha sonra diğer insanlar ona bey’at etmişlerdir.

S. Ali Radıyallahu anh’ın halifeliğinin ve sözü geçen halifelerden sonra halifelik hakkına öncelikle sahib olduğunun delili nedir?
C. Bu husustaki deliller de pek çoktur. Bir bölümü de az önce geçenlerdir. Bir delil de Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem’in şu buyruğudur:
“Vay Ammar’a! Onu o haksızlıkla baş kaldıran kesim öldürecektir. O onları cennete çağırırken, onlar kendisini ateşe çağıracaklardır.”
Ammar Radıyallahu anh, Ali Radıyallahu anh ile birlikte idi. Onu Şam halkı öldürdü. O kendilerini sünnete, cemaate, hak imam olan Ali b. Ebi Talib Radıyallahu anh’a itaate davet ediyordu. Bu hadis Sahih(-i Buhari ve Müslim)’de yer almaktadır. Yine Peygamber orada yer alan bir hadis-i şerife göre şöyle buyurmuştur:
“Ayrılık zamanında insanlardan bir kesim hakkın dışına çıkacak, onları iki kesimden hakka daha yakın olan kesim öldürecektir.”
Hakkın dışına Hariciler çıktı, onları Ali Radıyallahu anh, Nehrevan günü öldürdü. Bütün ehl-i sünnetin icmaı ile hakka en yakın olan odur.

hafız bin ahmed el hakemi rahmetullahi aleyh

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: