Kelamdan Ve cedelden Sakındırması

Kasım 30, 2006

1- İbni Abdilber, Mus’ab b. Abdullah ez-Zubeyri’den rivayet ediyor: “Malik b. Enes der ki: Dinde kelamdan nefret ediyorum. Bizim beldemizdeki alimlerin, bu zamana kadar, insanları kelamdan alıkoyduklarını biliyorum. Cehm’in fikirleri, Kaderciler ve bunlara benzeyen şeylerle uğraşmak gerekmez. Ameli gerektirmeyen bir şeyin konuşulması lüzumsuzdur. Allah’ın dininde kelamı ihdas etmek benim hoşuma gitmiyor. Bu meselede susmak daha iyidir. Çünkü bulunduğum beldedeki alimlerin dinde yararı olmayan sözlerden alıkoyduklarına şahid oldum.”[1]

Yazının devamını oku »


Sahabe Hakkındaki Görüşleri

Kasım 30, 2006

1- Ebu Nuaym, Abdullah el-Anberî’den rivayet ediyor: “Malik b. Enes der ki: Her kim Allah Rasulü’nün sahabelerinden birini küçümser veya kalbinde onlara karşı bir kin duyarsa, o kimse için müslümanların eline geçen ‘fey’ den hiçbir fark yoktur. Sonra şu ayeti kerimeyi okudu:

‘Onlardan sonra gelenler derler ki: Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma, Rabbimiz! Sen çok şefkatli ve çok acıyansın.’ (el-Haşr: 10)”[1]

Yazının devamını oku »


İman Hakkındaki Görüşleri

Kasım 30, 2006

1- İbni Abdilber, Abdürrezzak b. Hammad’dan rivayet ediyor: “İbn Cureyc, Süfyan es-Sevri, Ma’mer b. Raşid, Süfyan b. Uyeyne ve Malik b. Enes’i: ‘İman söz ve ameldir, artar ve eksilir’ derlerken işittim.”[1]

2- Ebu Nuaym, Abdullah b. Nafi’den rivayet ediyor: “İmam Malik b. Enes: ‘İman söz ve ameldir,’ derdi.”[2]

Yazının devamını oku »


Kader Hakkındaki Görüşleri

Kasım 30, 2006

1- Ebu Nuaym, İbn Vehb’den rivayet ediyor: “Malik’i bir adama şöyle derken işittim:

‘Dün bana kader hakkında sormuştunuz.’ Adam:

‘Evet’ dedi. Bunun üzerine Malik:

‘Dileseydik her nefse hidayetini verirdik. Fakat benden (çıkan) söz hak olmuştur. Cehennemi cinlerden ve insanlardan -bazılariyle- topluca dolduracağım’ (es-Secde: 32/13) ayetini okudu ve: Şüphesiz Allah’ın dediği olacaktır, dedi.”[1]

Yazının devamını oku »


Tevhîd Hakkındaki Gorüşü

Kasım 30, 2006

1- el-Herevi’nin Şafiî’den yaptığı bir rivayete göre, Malik’e kelam ve tevhid hakkında soruldu. Malik de şöyle cevap verdi: “Allah Rasulü’nün (sallallahu aleyhi vesellem), ümmetine istinca’yı öğretip tevhidi öğretmemiş olması muhaldir. ‘Tevhid’ Allah Rasulü’nün söylemiş olduğu şu sözdür: “insanlarla La ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum.”[1]

Yazının devamını oku »