LA İLAHE İLLALLAH’IN FAZİLETLERİ

Tevhid kelimesi bir çok önemli faziletlere sahiptir. Bunların hepsine burada sayabilmek mümkün değildir. Burada onların bazılarından bahsedelim.

1-TAKVA KELİMESİDİR.

Hz. Ömer ve diğer sahabelerin dediği gibi takva kelimesidir.

2-İHLAS KELİMESİDİR.

3-HAKKA ŞEHADETTİR.

4-HAKKA DAVETTİR.

5-ŞİRKTEN ARINDIRAN VE ONDAN KURTARAN BİR KELİMEDİR.

6-YARATILANLARIN BUNDAN DOLAYI YARATILDIĞI KELİMEDİR.

Allah-u Teala şöyle buyuruyor :

“Ben, insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım.” ([1])

7-RASULLERİN BUNDAN DOLAYI GÖNDERİLİR, KİTAPLARIN BUNDAN DOLAYI İNDİRİLİDİĞİ KELİMEDİR.

Allah-u Teala şöyle buyuruyor:

“Senden önce hiçbir rasul göndermedik ki ona: “Benden başka ibadete layık ilah yoktur, sadece bana kulluk edin” diye vahyetmiş olmayalım.” ([2])

Allah-u Teala şöyle buyuruyor:

“Allah, melekleri kullarından dilediği kimseyi kendinden bir vahiy ile benden başka ibadete layık ilah olmadığına dair uyarın ve benden korkutun diye indirir.” ([3])

Bunun gibi ayetler Kuran’da oldukça çoktur. Yukarıdaki ikinci ayet (Nahl süresindeki) Allah-u Teala’nın nimetlerini saydığı ilk sure olduğu için bu sure “NİAM” yani “NİMETLER” süresi olarak da isimlendirilmiştir.

Bu yüzden İbn-u Uyeyne ([4]) (r.a) şöyle demiştir: “Allah-u Teala Kullarından hiçbir kuluna La İlahe İllallah’ı bildirmesinden daha büyük bir nimet vermiştir.”

Cennet ehli için La İlahe İllallah kelimesi dünya ehline sıcak bir çölde ferahlık duyması için verilen serinletici su gibidir.

8-BU KELİMEDEN DOLAYI CENNET VE CEHENNEM YARATILMIŞTIR.

9-BU SEBEPLE RASULLERİN CİHATLA EMREDİLDİĞİ KELİMEDİR.

Kim bu kelimeyi, manasını bilerek söylerse malını ve kanını korumuş olur. Kim de bu kelimeye karşı gelirse malı ve kanı heder olup helal olmuş olur.

10-CENNETİN ANAHTARIDIR.

11-RASULLERİN DAVETİNİN ANAHTARIDIR. (BAŞLANGICIDIR.)

12-ALLAH-U TEALA’NIN MUSA İLE KARŞI KARŞIYA KONUŞTUĞU KELİMEDİR.

Bezzar’ın ve diğerlerinin müsnedinde İyad El-Ensari’nin rivayetinde Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:

-“La İlahe İllallah kelimesi Allah katında çok değerli ve hak olan bir kelimedir ve bu kelimenin Allah katında çok önemli bir yeri vardır.

Kim bu kelimeye sadakat göstererek söylerse Allah bunla onu cennete sokar. Kimde bu kelimeye inanmadığı halde söylerse malını ve canını bu dünyada korumuş olur. Ancak yarın Ahiret gününde Allah onun hesabını görür.” ([5])

13-CENNETE GİRMEK İÇİN GEREKEN BİR ÜCRETTİR. (BEDELDİR)([6])

Hasan (r.a)’ın dediği şu söz zayıf bir yoldan Rasulullah (s.a.s)’e atfetilmiştir.

-“Kimin son sözü La İlahe İllallah olursa cennete girer.” ([7])

14-ATEŞTEN KURTULUŞTUR.

Rasulullah (s.a.s)  “Eşhedu en La İlahe İllallah (Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur.)” diyen bir müezzini duyunca şöyle dedi:

-“Bu adam ateşten çıktı.” ([8])

15-BAGIŞLANMAYI GEREKTİREN BİR KELİMEDİR.

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde Şıddat b. Gus’tan ve Ubade b. Samit’ten (r.a) şu rivayet vardır:

Rasulullah (s.a.s) bir gün ashabına:

-“Ellerinizi kaldırın ve La İlahe İllallah deyin.” Dedi. Ellerinizi bir saata yakın öylece tuttuk ve daha sonra Rasulullah (s.a.s) elini indirdi ve şöyle dedi:

-“Allah’a hamd olsun! Allah’ım sen beni bu kelime ile gönderdin ve bu kelimenin gerektirdiği şeyleri yerine getirmemi emrettin. Bu kelime ile bana cenneti vaadettin. Muhakkak ki sen sözünden dönmezsin.”

Sonra şu şekilde devam etti:

-“Sizi müjdeliyorum. Şüphesiz ki Allah sizi bağışlamıştır.”([9])

16-BU KELİME İYİLİKLERİN EN İYİSİDİR.

Ebu Zerr (r.a) şöyle dedi:

-“Ya Rasulullah! Bana beni cennete yaklaştıracak ve ateşten uzaklaştıracak bir amel söyleyiniz.” Dedim. Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

-“Bir kötülük yaptığında hemen iyilik yap. Şüphesiz bu yaptığın hasenen için on sevap vardır.”

Dedim ki:

-“Ya Rasulullah! La İlahe İllallah iyilik midir?” Rasulullah (s.a.s):

-“İyiliklerin en iyisidir.” Buyurdu. ([10])

17-O, İŞLENİLEN HARAMLARI, YAPILAN HATALARI SİLMEKTEDİR.

İbn Mace’de, Ümmi Hani’den rivayet edilen bir hadiste Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

-“La İlahe İllallah hiçbir haramı bırakmaz ve ondan daha değerli bir amel yoktur.” ([11])

Selef (alimlerin)den bir kimse başka birisine ölümünden sonra rüyasında gördü. Ona halinden sordu. Oda: “La İlahe İllallah” hiçbir şey bırakmadı” dedi.

18-KALBTE KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ OLAN ŞEYLERİ YENİLER.

Ahmed b. Hanbel (r.a) Müsned’de şöyle rivayet etti. Rasulullah (s.a.s) ashabına:

-“İmanınızı yenileyin.” Dedi. Ashab:

-“İmanımızı nasıl yenileriz?” diye sorduklarında Rasulullah (s.a.s):

-“La İlahe İllallah deyin. Tartınızda ondan ağır olacak hiçbir şey yoktur. Eğer La İlahe İllallah yerler ve gökler ile tartılsa şüphesiz La İlahe İllallah daha ağır basar.” ([12])

Ahmed İbn-i Hanbel Müsned’inde Abdullah İbn Amr’dan Rasululah (s.a.s)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir:

-“Nuh (a.s) vefat edeceği sırada” oğluna şöyle dedi:

-“Sana La İlahe İllallah’ı emrediyorum. Eğer yedi gökler ve yedi yerler terazinin bir kafesinde, La İlahe İllallah öbür kafesine konsa hiç şüphe yok ki La İlahe İllallah daha ağır gelir.([13])

Yine aynı şekilde Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde Abdullah İbn Amr’dan Rasulullah (s.a.s)’in şöyle buyurduğunu naklediyor:

Musa (a.s) dedi ki:

-“Ya Rabbi! Bana, seni hatırlayıp dua edebileceğim bir şey öğret.”

Allah (c.c) şöyle buyurdu:

-“Ey Musa! La İlahe İllallah de!”

Hz. Musa (s.a) dedi ki:

-“Ey Rabbim! Bütün kulların bunu diyorlar.” Bunun üzerine Allah-u Teala ona:

-“La İlahe İllallah de.”

Musa (a.s) dedi ki:

-“Senden başka ibadete layık ilah yoktur ya Rabbi! Fakat ben senden, bana has bir şey bildirmeni istiyorum. Bu sefer Allah-u Teala ona şöyle dedi:

-“Ey Musa! Yedi gökler, yedi yerler ve içinde bulunanlar bir kefeye konsa La İlahe İllallah’da öbür kefeye konsa La İlahe İllallah daha ağır gelir.”([14])

19-ALLAH AZZE VE CELLE’YE ULAŞINCAYA DEK BÜTÜN ENGELLERİ KALDIRAN KELİMESİDİR.

Tirmizi’nin Abdullah İbn Ömer (r.a)’dan rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

-“La İlahe İllallah diyen kimsenin Allah’a ulaşıncaya dek söylemiş olduğu bu söz, Allah’la aralarında bir engel bırakmaz.” ([15])

Aynı şekilde Tirmizi’nin Ebu Hureyre (r.a)’den rivayet ettiği hadiste Rasulullah (s.a.s):

-“La İlahe İllallah’ı ihlaslı olarak söyleyen hiçbir kul yoktur ki büyük haramlardan uzak durmuş olsunda ona yeryüzüne varıncaya dek gökyüzünün bütün kapıları açılmış olmasın.” ([16])

Tirmizi’nin İbn-i Abbas’tan rivayet ettiği hadiste Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

-“Hiçbir şey yoktur ki onunla Allah arasında engel olmasın. Ancak La İlahe İllallah sözü hariçtir. Söylediğinde dudakların ona engel olması gibi bu sözü söyleyen kimseyle de Allah arasında bir engel bırakmaz.” ([17])

Ebu Umame (r.a) ([18]) dedi ki:

-“Bir kul La İlahe İllallah’ı söylerse arş hariç onu engelleyecek hiçbir şey yoktur.

20-       ALLAH’IN ONU SÖYLEYENE BAKTIĞI VE DUASINA İCABET ETTİĞİ BİR KELİMEDİR.

Nesei’nin “El-Yevmü- Vel-Leyle” adı kitabında sahabeden iki kişiden naklettiği hadiste Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

-“Allah’tan başka ibadete layık ilah olmadığına, O’nun tek olup, şeriki bulunmadığına, hamdın ve mülkün sadece O’na ait olduğuna kalbiyle samimi olarak, diliyle de tasdik ederk şehadet eden kimse için gökyüzü ardına kadar açılır da (yarılır da) yer ehlinden onu söyleyene bakılır. Artık bu kula istediği şeylerin verilmesi hak olmuştur.”([19])

21-       ALLAH’IN ONU SÖYLEYENİ TASDİK ETTİĞİ KELİMEDİR.

Nesei, Tirmizi, İbn-i Hibban’ın Ebu Hureyre ve Ebu Said’den rivayet ettikleri bir hadiste Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:

-“Kul La İlahe İllallah ve Allah en büyüktür” dediği zaman rabbi onu tasdikleyerek:

-“Benden başka ibadete layık ilah yoktur ve ben en büyüğüm” der.

Kul “La İlahe İllallah ve O tektir, O’nun ortağı yoktur” dediğinde rabbi onu tasdikleyerek:

-“Benden başka ibadet layık ilah yoktur. Ben tekim ve benim ortağım yoktur.” Der. Kul:

-“La İlahe İllallah, O tektir, O’nun ortağı yoktur, mülk ve hamd ona mahsusdur” derse Allah ona:

-“Benden başka ibadete layık ilah yoktur, mülk benimdir hamd bana mahsusdur” der. Kul:

-“La İlahe İllallah ve Allah’tan başka sığınılacak yer ve güç yoktur” derse Rabbi onu tasdikleyerek:

-“Benden başka ibadete layık İlah yoktur ve tek sığınılacak yer tek otorite kaynağı benim” der.

Kul bunu hastayken söyleyip de ölürse artık ateş ona dokunmaz. ([20])

1-O, NEBİLERİN SÖYLEDİĞİ SÖZLERİN EN FAZİLETLİSİDİR.

Arafe gününde Rasulullah (s.a.s)’in söylediği duada geçtiği gibi.([21])

23-O, ZİKİRLERİN EN FAZİLETLİSİDİR.

Cabir (r.a) Rasulullah (s.a.s)’in şöyle dediğini nakletmiştir.

-“Zikirlerin en efdali Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur” sözüdür. ([22])

İbn-i Abbas (r.a) şöyle demiştir:

-“Allah’a en sevimli söz La İlahe İllallah (Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur) sözüdür. Allah O’nsuz hiçbir ameli kabul etmez.

24-       O, AMELLERİN EN FAZİLETLİSİ OLUP SEVABI EN ÇOK VERİLEN AYNI ZAMANDA DA KÖLE AZAT ETMEYE EŞİT OLAN VE ŞEYTANDAN KORUYAN BİR KELİMEDİR.

Ebu Hureyre (r.a)’den Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

-“Kim Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur. O tektir,O’nun hiçbir ortağı yoktur, mülk ve hamd sadece ona mahsustur. O’nun her şeye gücü yeter sözünü günde yüz kere söylerse ona on köle azat etme sevabı verilir. O’nun hesabına yüz hasene yazılır, yüz seyyie (haram silinir). Sevap bakımından bundan daha üstün bir ameli kimse yapamaz. Ancak bu sözü daha fazla söyleyenler müstesna.” ([23])

Ebu Eyyüb El-Ensari’den Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

-“Kim on kere La İlahe İllallah derse Hz.İsmail (a.s)’ın çocuklarından dört kere köle azat etmiş gibidir.” ([24])

Tirmizi’de İbn-i Ömer (r.a)’in Rasulullah (s.a.s)’den şöyle dediğini rivayet etmiştir:

-“Kim çarşıya girdiğinde La İlahe İllallah derse ve bu söze: “O öldürür ve diriltir, O diridir ve ölmez, hayır O’nun elindedir. O her şeye kaadirdir.” Sözünü eklerse Allah ona birmilyon hasene yazar, onun bir milyon seyyiesini (haramını) siler, onun derecesini bir milyon kat yükseltir.” Başka bir rivayette ise: “Cennette ona bir ev inşaa eder.” ([25])

25-       MAHŞER GÜNÜNÜN DEHŞETİNİ GİDERİCİ VE KABRİN YALNIZLIĞINI TESELLİ EDİCİ OLMASI TEVHİD KELİMESİNİN FAZİLETLERİNDENDİR.

Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

-“Tevhid (La İlahe İllallah) ehline, kabirlerinde ve mahşer gününde yalnızlık ve korku yoktur. Sanki tevhid ehline kabirlerinden kalkmışlarda başlarından toprakları silkelediklerini görür gibiyim. Onlar şöyle diyorlar:

-“Bizden keder ve elemi gideren Allah’a hamd olsun.” ([26])

Diğer mürsel bir hadiste:

-“Kim günde yüz kere “La İlahe İllallah’ül Melik’ül hakkul-mubin (Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur. O mahlukatın hak olan sahibidir.) derse fakirlikten kurtuluşa erer. O kabrin yalnızlığında onun yoldaşı olur, söyleyene zenginlik getirir ve o kimse için cennettin kapısını çaldırır.” ([27])

26-       TEVHİD KELİMESİ, MAHŞER GÜNÜ KABİRLERİNDEN KALKAN MÜ’MİNLERİN İŞARETİDİR.

Nadr b. Arabi şöyle dedi:

-“Mü’minler kabirlerinden kalktıklarında onların işaretinin “La İlahe İllallah” olduğuna dair bana bir haber ulaştı.”

Taberani’nin Rasulullah (s.as)’e dayandırarak tahriç ettiği bir hadiste “Bu ümmetin sırat köprüsü üzerindeki işareti: “Allah’ım senden başka ibadete layık ilah yoktur (La İlahe İllallah)” kavlidir.” Diye buyurmuştur. ([28])

27-       ONU SÖYLEYEN KİMSEYE CENNETİN SEKİZ KAPISININ AÇILMASI VE O KULUN DİLEDİĞİ KAPIDAN GİRMESİ BU KELİMENİN FAZİLETLERİNDENDİR.

Müslim’in tahriç ettiği bir hadiste, Rasulullah (s.a.s) abdest aldıktan sonra iki şehadeti söyleyen kimseye cennetin sekiz kapısının açılacağını ve dilediği kapıdan gireceğini bildirmektedir.

Buhari ve Müslim’de Ubade b. Samit (r.a)’den rivayet edilen hadiste Rasulullah (s.a.s):

-“Kim La İlahe İllallah’a şehadet edip, Allah’ın tek olduğuna ve ortağı olmadığına, Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve rasulü olduğuna, İsa (a.s)’ın  Allah’ın kulu, rasulü, Meryem (a.s)’e ilka ettiği kelimesi ve O’dan bir ruh olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ediyorum.” Derse Allah-u Teala o kimseyi cennetin sekiz kapısından dilediğinden cennete sokar.”

Abdurrahman b. Semure (r.a)’nün rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah (s.a.s) kendi uzun rüyasındaki kıssayı anlatırken şöyle dedi:

-“Ümmetimden bir adam gördüm. O cennetin kapısına kadar geldi. Fakat daha o içeri girmeden cennet kapıları kapandı bu esnada LA İLAHE İLLALLAH’a şehadeti ona yetişti de cennetin kapıları açıldı. Ve o da cennete girdi.” ([29])

28-TEVHİD EHLİNDEN OLUP DA İŞLEDİKLERİ HARAMLARDAN DOLAYI CEHENNEME GİREN OLURSA ONLARIN CEHENNEMDEN ÇIKARILMALARINI GEREKLİ KILMASI DA BU TEVHİD KELİMESİNİN FAZİLETLERİNDENDİR.

Buhari ve Müslim’de Enes (r.a)’den rivayet edilen hadiste Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

-“Allah (c.c) buyurdu ki: “İzzetim ve celalim hakkı için, yüceliğim ve azametim hakkı için La İlahe İllallah diyen kimseyi cehennemden mutlaka çıkaracağım.”

Taberani’nin tahriç ettiği hadiste Enes (r.a)’den Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

-“Tevhid ehlinden bir kısım insanlar işledikleri haramlardan dolayı cehenneme girerler de orada dünya da iken Lat ve Uzza’ya ibadet edenler onlara şöyle derler:

-“La İlahe İllallah demeniz size ne fayda verdi ki onların bu sözleri Allah’ı kızdırır da haram kâr mü’minleri cehennemden çıkarıp cennete koyar.”

Onlara azgın olduğu halde böyle davranan Allah’u Teâlâ razı olduğunda nasıl davranır? Alaha-u Teâlâ, kusurlu olsa bile tevhid ehli olan kimseyle kendisine şirk koşan kimsenin arasını denk tutmamıştır.

Seleften bazıları dediler ki: İbrahim (a.s) şöyle derdi:

-“Ey Allah’ım! Sana şirk koşmayan kimseyle şirk koşan kimseyi denk tutma.”

Seleften bazıları dualarında şöyle derlerdi:

-“Ey Allah’ım! Sen cehennem ehli hakkında şöyle buyurdun: “Allah’ım ölen kimseye diriltmeyeceğine büyük bir yeminle yemin ettiler.” Biz ise yeminlerimizin en büyüğü ile Allah’a yemin ediyoruz ki Allah-u Teâlâ ölen kimseyi muhakkak diriltecektir. Ya Rabbi bu iki grup insanı bir arada tutma.”

Ebu Süleyman ([30]) şöyle dedi:

-“O cimriliğinden dolayı bana ceza vermek istese ben O’ndan cömertliğini isterdim. Haramlarımdan dolayı beni cezalandırmak isterse ben O’nun affını istirham ederim. Eğer beni ateşe sokarsa, cehennem ehline O’nu sevdiğimi haber veririm.”

       Ariflerden biri bütün geceyi ağlayarak geçirdi ve şöyle dedi:

-Eğer bana azap edersen ben seni seviyorum.” (Arifler azaba uğramaktan çok, Allah’la aralarından ayrılık (perde) olmasından korkarlardı. Zünnun dedi ki:

-“Cehennem korkusu, ayrılık korkusunun yanında okyanustan bir damla gibidir.”

Yine ariflerden bazıları:

-“Ey İlahım! Ey efemdim! Ey dosttum! Şayet azabının hepsi ile bana azap etsen, sana yakın olmaktan kaybettiğim her parça benim için azaptan daha şiddetlidir.”

Ey kardeşlerim! Tevhidi hayatınızda gerçekleştir-meye çalışın. Çünkü Allah’ın azabından kurtaracak olan ancak Tevhiddir. Güzel söz söyleyenler LA İLAHE İLLALLAH’tan daha güzel bir söz söylemediler.   

Hidayete Tabii Olanlara Selam Olsun.

[1] Zariyat: 56

[2] Enbiya: 25

[3] Nahl: 2

[4]Ebu Muhammed Süfyan İbn Uyeyn İbn-i Ebi İmran Meymun El-Kufi El-Mekki. Güvenilir, hafız fıkıh alimi ve huccet olarak kabul edilen bir alimdir. Hicri 98 senesinin Recep ayında vefat etmiştir.

[5] Deylemi rivayet etmiştir.

[6] Cennetin bedeli La İlahe İllallah’tır. İbaresindeki bu hadisi İbn-i Adiyy “Kamil”de zikretmiş ve hakkında “zayıf” demiştir

[7] Bu hadis sahih senedlidir. Ahmet, Ebu Davut, Hakim, Taberani, Beyhaki rivayet edip sahih dediler.

[8] Müslim.

[9] Hasen hadis. Ahmet, Hakim, Bezzar, Taberani

[10] Sahih hadis Ahmet, Taberani, Beyhaki, Ebu Naim “El-Hılye”de rivayet ettiler.

[11] Zayıf hadis

[12] Ahmed, İbn-i Adiyy “Kamil”de, Ebu Naim “El-Hılye”de rivayet ettiler. Hakim bu hadis için “Sahih” dedi.

[13] Sahih hadis. Amet, Buhari “El-Edeb El-Murat”de, Beyhaki rivayet ettiletr.

[14] Nesei, İbn-i Hibban, Hakim, Ebu Ya’la, Taberani, Beyhaki, Ebu Naim “El-Hılye”de İbn-i Adil Birr, Begevi rivayet ettiler. Hakim bu hadis için “sahih” dedi.

[15] Zayıf hadis

[16] Tirmizi, Nesei rivayet etti. Tirmizi bu hadis için “hasen, garib” dedi.

[17] Zayıf hadis

[18] Adı Sudda İbn Aclan. Takvalı bir sahabidir.

[19] 1-         Zayıf hadis

[20] Sahih hadis

[21] Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu: “En faziletli dua arefede okunan duadır. Ben ve diğer nebilerin söylediği en faziletli söz “La İlahe İllallahu vahdehu la Şerikelehu.” (Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur. O tektir. Ortağı yoktur.) (İmam Malik rivayet etti ve hadis hasendir.)

[22] Tirmizi, İbn-i Mace, Nesei, İbn-i Hibban, Hakim rivayet etti ve sahih dedi.

[23] Buhari – Müslim

[24] Buhari – Müslim

[25] Zayıf hadis. İbn-i Mace, Ahmet rivayet etti.

[26] Zayıf hadis. İbn-i Adiyy “Kamil” de, Beyhaki, Taberani rivayet ettiler.

[27] Zayıf hadis. Ebu Naim “El Hılye” de rivayet etti.

[28] Zayıf hadis.

[29] Zayıf hadis. Taberani rivayet etti.

[30] 1-Abdurrrahman İbn Ahmed İbn Atiyye El-Ahsi ed-Derani. Hicri 215’de vefat etti.

Kelimetul İhlas – La ilahe illallah – Hafız ibn receb el hanbeli rahimehullah

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: