İman Hakkındaki Görüşleri

Kasım 30, 2006

1- İbni Abdilber, Abdürrezzak b. Hammad’dan rivayet ediyor: “İbn Cureyc, Süfyan es-Sevri, Ma’mer b. Raşid, Süfyan b. Uyeyne ve Malik b. Enes’i: ‘İman söz ve ameldir, artar ve eksilir’ derlerken işittim.”[1]

2- Ebu Nuaym, Abdullah b. Nafi’den rivayet ediyor: “İmam Malik b. Enes: ‘İman söz ve ameldir,’ derdi.”[2]

Yazının devamını oku »