İMAN

Eylül 4, 2006

SORULU CEVAPLI İSLAM AKÂİDİ 

Hafız b. Ahmed el-Hakemî (rahimehullah)

S. İman nedir?

C. İman söz ve ameldir. Hem kalbin, hem dilin sözü, kalbin, dilin ve azaların da amelidir. İtaat ile artar, günahlar dolayısıyla eksilir. İman hususunda mü’minler arasında fazilet farkı vardır.
S. İmanın hem söz, hem amel oluşuna delil nedir?

C. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Fakat Allah size imanı sevdirdi, onu kalblerinizde süsledi.” (el-Hucurat, 49/7) “O halde Allah’a ve Rasûlüne iman edin.” (el-Araf, 7/158) Bu da dine ancak kendileri ile kulun girebildiği iki şehâdetin anlamıdır. Böyle bir şehâdet itikad itibariyle kalbin ameli, onu söylemek itibariyle dilin amelidir. Bunlar birbirleriyle uyum arzetmedikçe faydası olmaz. Yüce Allah da: “Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir.” (el-Bakara, 2/143) diye buyurmaktadır ki, maksat kıblenin değiştirilmesinden önce Beytu’l-Makdis’e doğru kılanın namazlardır. Burada yüce Allah namazın tamamına “iman” adını vermektedir. Namaz da hem kalbin, hem dilin, hem de azaların amellerini birarada ihtiva eder. Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem cihadı, kadir gecesinde namaz kılmayı[1][23], ramazan orucunu tutup, ramazan gecelerinde namaz kılmayı, ganimetin beşte birini ödemeyi[2][24] ve diğer başka amelleri imandan saymıştır. Nebi Sallallahu aleyhi vesellem’e: “Amellerin hangisi daha faziletlidir”, diye sorulmuş. “Allah’a ve Rasûlüne imandır.” diye buyurmuştur.[3][25]
S. İmanın artıp eksildiğinin delili nedir?

C. Yüce Allah’ın şu buyruklarıdır: “İmanları ile birlikte imanları artsın diye” (el-Feth, 48/4); “Biz de hidayetlerini arttırmıştık.” (el-Kehf, 18/13); “Allah hidayete erenlerin hidayetini arttırır.” (Meryem, 19/76); “Hidayeti bulanların ise hidayetlerini arttırmıştır.” (Muhammed, 47/17); “İman edenlerin de imanı artsın.” (el-Müddessir, 74/31);”İman etmiş olanlara gelince, daima onların imanını arttırmıştır.” (et-Tevbe, 9/124);”Bu onların (mü’minlerin) imanlarını arttırdı.” (Al-i İmran, 3/173);”Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı.” (el-Ahzab, 33/22) ve daha başka âyetler (buna delildir).Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem de şöyle buyurmuştur: “Eğer sizler her halinizle benim yanımda bulunduğunuz hal üzere olursanız, hiç şüphesiz melekler sizlerle tokalaşırdı.”[4][26]

Yazının devamını oku »